آینده‌سازی دانش‌آموز معلول با محاسبات ذهنی، از  روستای حسین‌آباد تا دانشگاه کردستان