دوشنبه 27 دی 1400-20:00
نام عکاس: فاطمه طاعی
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 14:15

بیست و سومین مانور سراسری زلزله در ناحیه ۲ اهواز

بیست و سومین مانور سراسری زلزله در دبیرستان شاهد بشارت ناحیه ۲ اهواز برگزار شد .

شماره گزارش: 1234913