امروز: سه شنبه 24 فروردین 1400 - 11:47 تبلیغات

پیروزی کرونا بر گلستانی ها

گلستان(پانا)- تعداد کرونایی های استان گلستان افزایش پیدا کرده است و سرعت شیوع این بیماری آنقدر چشمگیر است که چاره ای به جزتعطیلی چند روزه مشاغل نمانده است.

خشونت پنهان کرونا علیه کودکان

گلستان(پانا) - بیش از یک سال از ورود ویروس کرونا به کشور می گذرد و تمام جهان را برای جلوگیری از انتشار بیشتر و کشف راه های مقابله با آن به تکاپو انداخته است. ضربه بزرگی به دنیا وارد کرده و اقتصاد بسیاری از کشورها را روی انگشت خود می چرخاند و همچنان میهمان ماست.