• تاریخ انتشار: 21 دی 1396 - 11:52

اجرای نمایش «تب سرد, روی پیشانی داغ»

سیاهچاله هایی که در مستند زندگی کابوس میشوند.دختری که قصد مهاجرت داشت و به همین بهانه حاضر بود وارد زندگی زناشویی یک مرد متاهل شود.زنی که از حجم خیانت های شوهرش به تنگ آمده بود و تصمیم به ترک تلخی های زندگی گرفت.پسر معلول ذهنی که ظاهرا به دخترک داستان اظهار علاقه میکند اما در قلبش زن را ستایش میکند و در نهایت مردی که مهاجرت را برای دور زدن خانواده اش انتخاب کرد.

مریم جعفری

اشتراک گذاری

captcha