• تاریخ انتشار: 21 دی 1395 - 19:48
  • سرویس: احزاب و تشکل ها

پیام تشکرحزب اسلامی کار از ملت ایران

حزب اسلامی کاربا انتشارپیامی ازملت شریف تهران وایران اسلامی برای بدرقه باشکوه پیکرمرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تقدیر و تشکرکرد.

به گزارش پانا،متن این پیام بدین شرح است:

امروزباردیگرملت ایران چون همیشه به جهانیان آموخت که برای بزرگمردان سرزمین خود احترام وشان ویژه ای قایل است.مردم ایران ازنخستین ساعات تشییع پیکرآیت الله هاشمی با چشمانی اشکباراما امیدواربه آینده یارویاورمعمارکبیرانقلاب راتا جواراو مشایعت کردند.جمعیت میلیونی روز21 دی ماه95 درمراسم تشییع وتدفین عالم مجاهدوزاهد وارسته حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی نمونه وجلوه دیگری ازتکریم وتایید راه وروش مردان بزرگ انقلاب اسلامی ایران بود.آنچه دراین روزتاریخی رقم خورد تنها وداع با رهروامام ویا معماری ازمعماران بزرگ انقلاب نبود؛امروزملت ایران با مردی وداع کرد که همواره مصالح جمع وملت ایران را برمنافع خود وخانواده اش ترجیح می داد تا مبادا گزندی وغباری به ارکان نظام وتوده های مردم برسد یا بنشیند.

امروزملت ایران با بزرگ مردی وداع کردکه با مسایل کلان وخرد نظام عالمانه ومجتهدانه برخوردمی کرد.اوازعوامفریبی به شدت پرهیزمی کرد.امروزملت ایران با مردی ازتبارنیکان وداع کرد که هیچگاه روی ازمردم برنتافت وهمواره خود را دربرابررای آنها قرارداد تا میزان علاقه خود به آنان را ومیزان محبت واعتمادآنان به خود را بسنجد وببیند.امروزملت شریف ورشید وسربلندایران با سردار بزرگی وداع کرد که رشدعلمی وپیشرفت فناورانه ایران برای اودغدغه ای تمام ناشدنی بود.دستاوردهای بزرگ هسته ای که اکنون به آن می بالیم با اندیشه بلند اوبعدازانقلاب پی گرفته شد وببارنشست.

ملت سرزمین کهن ایران،امروزبا روشن اندیش وعالمی مجاهدی وداع کرد که به حق شهروندی وبیان افکارمردم توسط رسانه ها،اساتیددانشگاه،روشن فکران ودلسوزان اعتقادی راسخ داشت.او همواره سعی می کرد تا شنونده خوبی برای نظرات توده های مردم باشد.گاه انتقادهای گزنده را می شنید اما با صبری مثال زدنی و آرامشی بی بدیل به اصلاح امورمی پرداخت.معتقد بود تا نظرش را نخواسته اند نبایداعتقادات یا اندیشه هایش را تحمیل کند.این اوج بزرگی یک اندیشمند وارسته است.جان وروح اوآمیخته با شوربرای رشد وپیشرفت ایران بود.چه بسیارمدیرانی که درسایه اندیشمندی وهوش وذکاوت اورشد یافتند وامروزسکان دارپیشرفت ایران هستند.حزب اسلامی کارضمن قدردانی وتجلیل ازاین همه محبت وقدرشناسی ملت شریف وبزرگ ایران اسلامی ایران آزرومند است که راه واندیشه اوهمچنان چراغ فرداها وقرن های آینده این سرزمین باشد.هر چند تقدیرچنین رقم خوردکه حیات مادی را ترک کنداما اندیشه وافکاربلنداوکاروان بزرگ انقلاب راترک نخواهدکرد.اینک این ماییم وراه روشن وبی بدیل او.این ماییم وعظمت اندیشه وافکاراعتدالی واصلاحی او.این ماییم واین برگ برگ تاریخ نانوشته انقلاب برای سال ها وقرن های آینده.
گرمرد رهی میان خون باید رفت
وزپای فتاده،سرنگون بایدرفت
تو پای به راه درنه وهیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت

اشتراک گذاری
captcha